Lees hier meer over onze privacy- en cookieverklaring...

Privacy verklaring

Algemeen
Deze website wordt beheerd door Praktijk Tiny en Tonny. Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan Praktijk Tiny en Tonny persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Praktijk Tiny en Tonny zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacystatement bevat informatie over de doeleinden die Praktijk Tiny en Tonny bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

Privacyverklaring

 

Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Praktijk Tiny en Tonny vof

Pimpernel 14

5411 GZ Zeeland

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze behandelingen verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze behandelingen te kunnen verlenen.

Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email of telefonisch.

 

Persoonsgegevens

Praktijk Tiny en Tonny vof verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Naam, adres en woonplaats gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Burgerservicenummer op declaratie
  • Polis/relatienummer zorgverzekeraar op declaratie
  • Gespreksverslagen, behandelplan en uitvoering behandelplan
  • Behandeldatum

Doeleinden

Praktijk Tiny en Tonny vof persoonsgegevens bijhoudt van de cliënten in een cliëntendossier om de voortgang van de begeleiding c.q. behandeling vast te leggen conform de vereisten in de WGBO en de beroepscode van de beroepsorganisatie;

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de behandelovereenkomst. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van goede declaratie verwerking.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden.

Uw persoonsgegevens zouden met uw goedkeuring verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Praktijk Tiny en Tonny vof

Pimpernel 14

5411 GZ Zeeland

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 mei 2018.