Overig

Om er zeker van te zijn dat u altijd de beste zorg of behandeling krijgt, participeert Praktijk Tiny en Tonny in een permanent educatieprogramma. 

Jaarlijks worden door onze medewerkers cursussen gevolgd om de kennis van de verschillende werkterreinen te actualiseren.

 • Tiny is in 2014 geslaagd voor de 3-jarige HBO opleiding VoetreflexPlus via Total Health en geeft nu ook voetreflexbehandelingen

 • Tonny is in 2013 geslaagd voor de HBO-opleiding Integrale Massagetherapie en in 2014 voor de opleiding Triggerpoint Coach. Dus ook voor triggerpointbehandelingen kunt u in onze praktijk terecht.

 • In 2015 en 2016 hebben Tiny en Tonny beide de HBO opleiding Medische Kennis en Psycho/sociale kennis gevolgd en met diploma’s afgesloten

Wij zijn aangesloten bij:

 • BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument)

Momenteel zijn er zo'n 30 verzekeringsmaatschappijen die de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoeden. Ook zijn er per verzekeraar vaak maxima gesteld aan de vergoeding per behandeling en/of het jaarlijks maximaal te vergoeden bedrag. 

Voor een exact antwoord raadpleegt u de voorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.

1. Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijn stoffelijke energie die zich bevindt in alles wat 'niet zichtbaar' is, denk bijvoorbeeld aan de 'lege ruimte' om ons heen, onze chakra's en ons auraveld. 

De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra's en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

2. Prikkeloverdracht

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. 

Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. 

Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren. 

3. Drainage

In deze hectische maatschappij worden ons lichaam en geest regelmatig belast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. 

Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. 

Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast. 

4. Voeding

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. 

Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en op onze psyche. 

Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. 

Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.
5. Psyche
Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. 

Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. 

Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden. 


Bron: BATC

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Door middel van klop- of oogbewegingen worden negatieve en/of emotionele gedachten op een natuurlijke wijze verwerkt zoals dit gedurende onze slaap gebeurt. En het versterkt de positieve ervaring en/of motivatie.

MLD (Manuele Lymfedrainage)
Behandeling gericht op een effectieve afvoer van vocht en afvalstoffen uit de weefsels. O.a. te gebruiken bij stuwings/circulatieproblemen (spataderen, haemotomen), oedemen na trauma's/sportblessures en klachten t.g.v. ophoping van afvalstoffen (overbelaste spieren en gewrichten).

Energetische massage
Behandeling gericht op de energie overdracht, aan de hand van westerse inzichten als ook volgens traditionele Indiase en Chinese principes (Chakra, yin-yang).

Complementaire manuele therapie
Heeft als doel om weefselspanning in het gehele lichaam op te heffen. Spanning wordt gelokaliseerd en de handen gaan met deze spanning mee om het weefsel te laten terugkeren naar de ideale toestand.

Acupressuur van het bewegingsapparaat
Drukpuntenbehandeling voor specifieke problemen van het bewegingsapparaat.

Holistische massage
Combinatie van alle therapievormen afgestemd op de behoefte van de cliënt, uitgaande van een holistische benadering (fysiek, energetisch, emotioneel).

Haptonomische behandeling
Behandeling met warme olie met een diepere haptonomische betekenis.
Verdieping van het bewustzijn van het eigen lichaam en de ervaring daarvan.

Bindweefsel behandeling
Behandeling waarbij het bindweefsel en zenuw-uiteinden gestimuleerd worden, in de vorm van reflexzone therapie voor een activerend of stimulerend effect.

Kinesiotaping
het plakken van kinesiotape na een behandeling om spierfuncties te verbeteren, belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer op te heffen, voor pijndemping, herstel, ondersteuning en correctie 

Shiatsu
oosterse drukpuntmassage om de energiestromen in balans te brengen, via drukpunten op de meridianen

Triggerpointtherapie
het manueel opheffen van triggerpoints in spieren en/of aanhechtingen, die pijn veroorzaken ter plekke van het triggerpoint of in de bijbehorende uitstralingszone 

 • Algemene voorwaarden 2017 treden in werking na ontvangst en aftekening door cliënt voor ontvangst.
 • De BATC Natuurgeneeskundige Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.
 • De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie naar waarheid aan de BATC Natuurgeneeskundige Therapeut te verstrekken.
 • De cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig, uiterlijk voor 09.00 uur op behandeldag via telefoon (voicemail, sms) of email af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • De BATC Natuurgeneeskundige Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De BATC Natuurgeneeskundige Therapeut zal geheimhouding betrechten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De BATC Natuurgeneeskundige Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De BATC Natuurgeneeskundige Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De BATC Natuurgeneeskundige Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De BATC Natuurgeneeskundige Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • De BATC Natuurgeneeskundige Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschiedt in overleg contant of kan overgemaakt worden op bankrekening van Praktijk Tiny en Tonny te Zeeland, binnen 8 dagen na ontvangst van declaratie onder vermelding van naam en declaratienummerrnummer.
 • De BATC Natuurgeneeskundige Therapeut verplicht zich een goedgekeurde BATC/zorgverlener declaratie aan de cliënt te overhandigen.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kant de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.

Algemeen 
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite (www.praktijktinyentonny.nl) van Praktijk Tiny en Tonny, Pimpernel 14, 5411 GZ te ZEELAND. 

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. 

Gebruik van deze internetsite 
Deze website www.praktijktinyentonny.nl dient ter algemene informatievoorziening. Hoewel Praktijk Tiny en Tonny tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Praktijk Tiny en Tonnyexpliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Praktijk Tiny en Tonny garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. 

Copyright 
De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) behoren toe aan Praktijk Tiny en Tonny of aan derden waarmee Praktijk Tiny en Tonny een overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Tiny en Tonny of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. 

Online communicatie 
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Praktijk Tiny en Tonny zendt, is niet gegarandeerd. Praktijk Tiny en Tonny raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Praktijk Tiny en Tonny te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Praktijk Tiny en Tonny te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 
Praktijk Tiny en Tonny aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Praktijk Tiny en Tonny op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot: 

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
 • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Praktijk Tiny en Tonny of aan u wordt gezonden
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
 • misbruik van deze internetsite
 • verlies van gegevens
 • het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
 • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite

Toepasselijk recht 
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Wijzigingen 
Praktijk Tiny en Tonny behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.